Stratégia | Južný Novohrad

Stratégia MAS

Na základe SWOT analýzy, identifikácie potrieb územia, definovania vízie a strategického cieľa územia Južného Novohradu boli stanovené tri ťažiskové oblasti – priority, ktoré sú podmienkou ďalšieho rozvoja územia:

Priorita 1 Podpora a rozvoj zamestnanosti

Špecifický cieľ 1.1 Docieliť zlepšenie zamestnateľnosti a vytváranie nových pracovných miest diverzifikáciou poľnohospodárskych činností smerom k nepoľnohospodárskym aktivitám v oblastiach, sociálnej integrácie vidieckeho cestovného ruchu a poskytovaniu služieb pre všetky cieľové skupiny najmä deti, seniori a občanov so zníženou schopnosťou pohybu.

Špecifický cieľ 1.2 Zlepšiť efektivitu a výkonnosť poľnohospodárstva rozvojom poľnohospodárskych podnikov, podporou spracovania poľnohospodárskych výrobkov a produktov a ich uvádzania na trh, aplikáciou agro-environmentálnych opatrení súvisiacich s adaptáciou na zmenu klímy.

Špecifický cieľ 1.3 Zvýšiť zamestnanosť v regióne posilnením ekonomickej stability malých firiem, predajom miestnej produkcie, podporou tradičných remesiel, tvorbou regionálnych produktov, či krátkych dodávateľských reťazcov.

Odôvodnenie: Región patrí k oblastiam s vysokou mierou nezamestnanosti na Slovensku. Túto ovplyvňuje nevhodná vzdelanostná štruktúra obyvateľstva, nerozvinutá priemyselná výroba, nedostatok zahraničného kapitálu a vhodných regionálnych projektov, ako aj značná koncentrácia marginalizovanej rómskej komunity.

Územie má veľmi dobré podmienky pre poľnohospodársku výrobu (obilie, ovocie, zelenina, netradičné plodiny). Súčasnú organizačnú štruktúru poľnohospodárstva tvoria podniky transformované z bývalých jednotných roľníckych družstiev a štátnych majetkov alebo vzniknuté z nových právnych subjektov, ktoré zabezpečujú poľnohospodársku výrobu na základe nájomných zmlúv s vlastníkmi pôdy.

Južný Novohrad - Územie

Poľnohospodárstvo je významným zamestnávateľom v regióne. V území ale neexistujú systémy krátkych dodávateľských reťazcov, ktoré by podporovali distribúciu miestnych surovín, plodín a produktov, neexistujú tradičné regionálne produkty, drobná remeselnícka výroba nie je podporovaná.

Zamestnanosť je výsledkom udržateľného ekonomického rozvoja, životaschopných malých a stredných podnikov, reštrukturalizácie poľnohospodárstva, vidieckeho cestovného ruchu. Zamestnanosť následne zvyšuje kvalitu života obyvateľov, vôľu zostať doma a neodísť žiť a pracovať do zahraničia, ich spokojnosť, zdravotný stav, chuť do práce, aktívnu účasť na verejnom živote.

Priorita 2 Dobudovanie infraštruktúry, služieb a vybavenosti

Špecifický cieľ 2.1 Zabezpečiť systematickú ochranu životného prostredia realizáciou environmentálnych projektov, opatrení zameraných na adaptáciu zmeny klímy, environmentálnym vzdelávaním.

Špecifický cieľ 2.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Špecifický cieľ 2.2.1 Vytvoriť podmienky na rozvoj ďalších ekonomických a sociálno-spoločenských aktivít, zlepšiť kvalitu života obyvateľov a chrániť životné prostredie dobudovaním základnej technickej, sociálnej a informačnej infraštruktúry.

Špecifický cieľ 2.3 Vytvoriť podmienky na rozvoj vzdelávania dobudovaním základnej školskej infraštruktúry.

Špecifický cieľ 2.4 Zvýšiť kvalitu života obyvateľov, vytvárať podmienky na rozvoj sociálno-spoločenských aktivít podporou miestnych sociálnych služieb.

Odôvodnenie: Územie Južného Novohradu sa vyznačuje vidieckym charakterom územia s vysokou diverzitou krajiny a biologickou diverzitou, výnimočnými geologickými, prírodnými a kultúrno-historickými hodnotami, zachovanými tradíciami a tradičným spôsobom života. Zasahuje sem územie cezhraničného UNESCO Novohrad – Nógrád Geoparku, ktorý je zaradený do Globálnej a Európskej siete geoparkov.

Pre toto územie je charakteristické čisté životné prostredie nezaťažené priemyslom a hustou dopravou, neexistujú tu významní znečisťovatelia životného prostredia ani závažné staré environmentálne záťaže. Obce sa vyznačujú pozoruhodnou históriou, tradičnou architektúrou, avšak nekoordinovaný rozvoj, ale aj zlá ekonomická situácia ovplyvnila nielen vzhľad obcí, ale aj ich infraštruktúru.

Južný Novohrad - Stratégia

Pre všetky obce je charakteristický zlý stav technickej, environmentálnej, sociálnej, informačnej infraštruktúry resp. ich absencia a to je významným faktorom, ktorý brzdí ekonomický rozvoj a znižuje kvalitu života v regióne. Subjekty v území nie sú dostatočne pripravené na rozvojové aktivity, či čerpanie prostriedkov z externých zdrojov.

Bez patričnej infraštruktúry a vybavenosti obcí nie je možný rozvoj ekonomických aj sociálno-spoločenských aktivít, nie je možné chrániť životné prostredie. Do územia neprídu noví investori, ani noví obyvatelia, či návštevníci. Občanom budú chýbať základné služby v sociálnej, zdravotníckej, kultúrnej a rekreačnej oblasti, čo neprispeje k zlepšeniu kvality ich života, ani k ich spokojnosti, či zdraviu.

Priorita 3 Vytváranie a rozvoj partnerstiev na miestnej, regionálnej a cezhraničnej úrovni

Špecifický cieľ 3.1 Dosiahnuť efektívnu komunikáciu, účinnú spoluprácu a koordinovaný rozvoj územia vytváraním partnerstiev a projektov spolupráce v rôznych oblastiach.

Špecifický cieľ 3.2 Zabezpečiť udržateľnú činnosť MAS animáciou, vykonávaním operácií.

Špecifický cieľ 3.3 Zabezpečiť plynulú, a akcieschopnú činnosť a prevádzku MAS podporou financovania jej prevádzkových nákladov

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.