História | Južný Novohrad

História partnerstva

VSP OZ PJN zahŕňa územie MR Obručná, ku ktorému sa pripojili ďalšie obce aj obce iných MR a spolu vytvorili VSP s počtom 24 zakladajúcich členov, z nich bolo 16 obcí, 6 členov zastupoval podnikateľský sektor a 2 členovia neziskový sektor. Územie VSP sa nachádza v okrese Lučenec, kde zaberá jeho juhovýchodnú časť.

Obce MR Obručná sa na prístup Leader pripravovali už od roku 2005. Boli spolu s ostatnými MR okresov Veľký Krtíš, Lučenec a Poltár členmi pracovnej skupiny vidieckeho regiónu Novohrad pre prípravu na prístup Leader. Pracovná skupina sa pravidelne stretávala od konca roka 2005. Jej členmi boli zástupcovia MR, podnikateľských a poľnohospodárskych subjektov, rozvojových organizácií, BBSK a OZ VIPA BB.

V roku 2006 sa tieto MR zapojili do projektu podporeného BBSK s názvom „Budovanie a príprava inštitucionalizácie dvoch MAS vo vidieckom regióne Novohrad“. V rámci tohto projektu bol spracovaný podrobný audit MR a tieto boli vyhodnotené z hľadiska ich pripravenosti na prístup Leader. Pripravenosť a partnerská spolupráca v tomto území zatiaľ nebola na dostatočnej úrovni.

Južný Novohrad - História

Bolo konštatované, že systematickou prácou v tomto území je možné toto územie pripraviť na vytvorenie MAS v II. kole výziev MP SR. Na rozdiel od väčšiny MR v BBSK, ktoré získali v rokoch 2007 a 2008 výraznú finančnú podporu z rozpočtu BBSK sa VSP pripravovalo na prístup Leader výhradne z vlastných zdrojov. Na základe pokračujúcej spolupráce s VIPA BB boli obce systematicky informované o aktuálnych možnostiach prípravy územia na prístup Leader.

Obce sa rozhodli v r. 2008 podať žiadosť o NFPv rámci výzvy PRV na opatrenie č. 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia, ktorá bola úspešná a územie získalo NFP na prípravu ISRÚ a na aktivizáciu a animáciu územia.

V súčasnosti má OZ PJN 58 členov, z toho je 27 obcí, 31 neziskových organizácii, fyzických osôb a podnikateľských subjektov. Členská základňa, ale aj výkonný a kontrolný orgán boli od začiatku formované na princípe VSP s prihliadnutím na odporúčané zastúpenie jednotlivých sektorov vo výkonných a rozhodujúcich orgánoch združenia. Vzhľadom na to je VSP vyvážené po stránke geografickej, sektorovej, inštitucionálnej aj socioekonomickej.

Proces tvorby VSP bol zahájený už v čase začatia prípravy na podanie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 3.5 PRV na spracovania ISRÚa pokračoval ihneď po schválení žiadosti o NFP v rámci opatrenia 3.5 PRV (november 2008). Dovtedy boli informovaní hlavne predstavitelia samosprávy a záujmových združení, ktorí sa zúčastňovali rôznych seminárov a študijných ciest k problematike Leader.

Aktívna informačná kampaň k prístupu Leadera k tvorbe VSP smerom k verejnosti bola zahájená v januári 2008 v rámci realizácie projektu z opatrenia 3.5 PRV. Prvým informačným kanálom bola informácia v podobe letáku (formát A4, 2 letáky po 2 500 ks), ktorý bol distribuovaný do domácností spoločne s dotazníkom, kde bolo uvedených niekoľko stručných otázok. Letáky a dotazníky boli distribuované do všetkých obcí územia OZ PJN prostredníctvom zástupcov obecných samospráv a členov realizačného tímu (2 500 ks).

Vzhľadom na to, že v riešenom území sa v minulosti realizovali rôzne iné dotazníkové akcie (v rámci spracovania PHSR obcí, v rámci spracovania Lokálnej stratégie sociálneho rozvoja a pod.), bola návratnosť dotazníkov veľmi nízka, iba 4,36 %.

Ďalším zdrojom prenosu informácii a aktivizácie k tvorbe stratégie CLLD boli stretnutia v jednotlivých obciach, ktoré boli organizované s verejnosťou, združeniami, podnikateľmi a predstaviteľmi samospráv.

Celkom prebehlo 17 stretnutí, z toho bolo 15 pracovných stretnutí v obciach zameraných na zber údajov a tvorbu stratégie CLLD a 2 stretnutia boli koordinačné, na ktorých sa zúčastnili členovia a zástupcovia spracovateľa stratégie a miestni experti. Touto aktivitou sa budovali miestne kapacity v území a zabezpečila sa účasť rôznych záujmových skupín na vypracúvaní stratégie CLLD.

Na týchto stretnutiach sa zúčastnilo spolu 251 osôb, z toho 222 osôb boli členovia OZ PJN. Z hľadiska zastúpenia sektorov sa týchto stretnutí zúčastnili zástupcovia samosprávy, zástupcovia neziskových organizácií a zástupcovia podnikateľských subjektov a fyzické osoby

Južný Novohrad - Stanovy

Informovanosť o stretnutiach v jednotlivých obciach územia bola zabezpečená prostredníctvom pozvánok, v niektorých obciach aj prostredníctvom verejnej informácie v miestnom rozhlase. Ďalšími postupmi, ktorými sa pozývali hlavne zástupcovia súkromného sektora bolo osobné pozvanie od starostov obcí, ktorí mali najlepší prehľad o aktívnych podnikateľoch. Počas spracovania stratégie bola zriadená web stránka www.juznynovohrad.sk, kde sa sústreďovali všetky dokumenty a aktuálne informácie v rámci realizácie projektu.

V súčasnosti má občianske združenie 58 členov. Združenie je zoskupením predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov. Združenie je zložené zo subjektov verejného sektora ( záujmová skupina verejného sektora), subjektov podnikateľského sektora ( záujmová skupina podnikateľského sektora) a subjektov občianskeho sektora (záujmová skupina občianskeho sektora).

Žiadna záujmová skupina nemá viac ako 49 % hlasovacích práv v rámci MAS (v zložení jednotlivých orgánov MAS, ktoré majú rozhodovaciu právomoc). Členstvo v jednej záujmovej skupine je nezlučiteľné s členstvom v inej záujmovej skupine. Členská základňa, ale aj výkonný a kontrolný orgán boli od začiatku formované na princípe VSP.

Členskú základňu tvorí 27 samospráv, z toho je 1 mesto a 26 sú vidiecke obce. Verejný sektor tak predstavuje 46,55 %, z členskej základne a súkromný sektor zastupujú podnikateľské subjekty, fyzické osoby a neziskové subjekty s tvorbou 53,45% z členskej základne.

Pri spracovaní prípravy stratégie CLLD/LEADER boli využívané postupy a metódy interaktívneho plánovania, ktoré sa vyznačujú aktívnym zapojením verejnosti do všetkých etáp prípravy a spracovania stratégie CLLD/LEADER, najmä však týchto etáp: SWOT analýza územia, Vízia rozvoja územia, Problémová analýza a stanovenie rozvojových priorít, Strategická časť (strategický cieľ, strategické priority, špecifické ciele, opatrenia, aktivity), Akčný plán, Finančný plán. Implementačný rámec, spracovania auditu a Monitorovacieho a hodnotiaceho rámca boli vo väčšej miere úlohou vonkajších expertov.

Zloženie Predsedníctva je vyvážené a reprezentatívne a odráža podmienky nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 .Vyvážený princíp zastúpenia sektorov bol uplatnený v zložení výkonného orgánu, ktorým je Predsedníctvo, ktoré má 9 členov, z toho 4 zastupujú verejný sektor (obce) a 5 zastupuje súkromný sektor (podnikateľské subjekty, fyzické osoby a neziskové subjekty), čo znamená pomer 4:5 aj v kontrolnom orgáne, ktorým je Revízna komisia ( 3 členovia, z toho 1 zastupuje verejný sektor, 2 zastupujú súkromný sektor, pomer 1:2).

Tento princíp sa týka aj zloženia výberovej komisie MAS, ktorá hodnotí a vyberá projekty, prostredníctvom ktorých sa bude implementovať stratégia.

Južný Novohrad - Členovia

Nakoľko VSP OZ Partnerstvo Južného Novohradu vzniklo v roku 2008, má za sebou realizované viaceré projekty. Úspešnými projektmi sú projekty : „Vypracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia a animácia územia“, na ktorý v roku 2008 získalo finančné prostriedky v rámci opatrenia PRV 3.5 Získanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia v hodnote 76 246,43 EUR. Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia OZ Partnerstvo Južného Novohradu a prípravu územia na prístup Leader, ďalej projekt predložený v rámci 2.

Výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 s názvom „Sieťovanie pre podporu rozvoja cezhraničnej spolupráce“, kde je maďarským partnerom projektu nezisková organizácia „36 JóPalócKözhasznúEgyesület“, ktorá je v Maďarsku úspešnou MAS. Časť územia VSP bola zapojená ako MRObručná do prípravy PHSR v r. 2003, iná časť územia ako MR pri Velických jazerách do prípravy PHSR v r. 2005, kde bolo tiež využívané interaktívne plánovanie za účasti verejnosti.

V rámci Výziev FSR bolo v období rokov 2004 – 2006 realizovaných 7 projektov pre rozvoj základnej infraštruktúry v obciach, ktoré sú dnes členmi OZ Partnerstva Južného Novohradu. Ďalšími úspešnými projektmi boli projekty v rámci výzvy opatrenia 3.3 PRV Vzdelávanie a informovanie s názvom „Poskytovanie potrebných vedomostí v oblasti diverzifikácie cestovného ruchu na vidieku“, ktorý bol implementovaný v roku 2010 a projekt s názvom „Poskytovanie potrebných vedomostí a informácií na realizáciu zámerov obcí v záujme svojho rozvoja a zvýšenia kvality života na vidieku“, ktorý bol implementovaný v rokoch 2014 – 2015

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.