Územie MAS spadá do územia okresu Lučenec, kde zaberá jeho juhovýchodnú časť. Okres Lučenec sa nachádza v južnej časti Banskobystrického kraja. Na juhu susedí s Maďarskou republikou, na východe s okresom Rimavská Sobota, na severe s okresmi Poltár a Detva, na západe s okresom Veľký Krtíš. Riešené územie patrilo v minulosti k historickému regiónu Novohrad. Geograficky  je súčasťou  južnej časti Banskobystrického kraja označovanej ako vidiecky región Novohrad. Tento vidiecky región tvoria okresy Lučenec, Poltár a  Veľký Krtíš.

Okres Lučenec je historickým strediskom Novohradu a prirodzeným geografickým centrom južnej časti Banskobystrického kraja. Severná časť okresu  je hornatá, kopcovitá s typicky lazníckym osídlením, južná oblasť má prevažne nížinný charakter. Prirodzené centrum okresu tvorí mesto Lučenec. Okres Lučenec patrí medzi väčšie okresy Slovenska, má rozlohu 825,59 km2. Jadro okresu leží v Lučenskej kotline. Okresné mesto  Lučenec ako jedným z trinástich okresných miest BBSK je kultúrnym aj hospodárskym strediskom Novohradu a prirodzeným geografickým centrom južnej časti stredného Slovenska. Na území okresu žije 74 401 obyvateľov (ŠÚ SR – BB, 31.12.2014). Hustota osídlenia v okrese je 90,12 ob./km2, čím sa približuje priemernej hustote osídlenia na Slovenku, ktorá je 110,1 ob./km2.

Územie VSP zaberá juhovýchodnú časť okresu Lučenec a spája obce troch MR (MR Obručná, MR pri Velických jazerách, MR Pod Bučeňom) vrátane obcí, ktoré zatiaľ neboli zapojené do medziobecnej spolupráce na úrovni MR. Celkový počet samosprávnych obcí v riešenom území je 27, z nich jediná má štatút mesta – mesto Fiľakovo. Pre toto územie je charakteristický nízky až stredný stupeň urbanizácie. Vidiecke osídlenie v dôsledku predchádzajúceho vývoja je značne rozptýlené.

Obrázok 1 Administratívno-správna príslušnosť VSP OZ PJN v rámci Slovenskej republiky
Obrázok 2 lokalizácia OZ PJN v rámci VÚC – BBSK