Výzva CLLD – MAS_106-7.4-4

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Partnerstvo Južného Novohradu (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o…

Výzva IROP-CLLD-T341-512-001

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasujeV Ý Z V Una predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-T341-512-001 Aktivita: D1 Učebne základných škôl Dátum vyhlásenia: 4.5.2020 Dátum uzavretia: 5.11.2020 MAS uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. MAS zverejní informáciu…

Výzva IROP-CLLD-T341-511-001

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlásiloV Ý Z V Una predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-T341-511-001 Aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií Aktualizácia 26.3.2021 Dátum vyhlásenia: 22.4.2020 Dátum uzavretia 1. kola: 3.8.2020 Dátum uzavretia 2. kola: 5.10.2020 Výzva bola uzavretá 26.3.2021 – Už nie je možné podávať žiadosti na túto…

Výzva IROP-CLLD-T341-512-002

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-T341-512-002 Aktivita C1 Komunitné sociálne služby Aktualizácia: 6.4.2021 Dátum vyhlásenia: 22.4.2020 Dátum uzavretia 1. kola: 22.6.2020 Dátum uzavretia 2. kola: 17.8.2020 Dátum uzavretia výzvy: 6.4.2021 MAS Partnerstvo Južného Novohradu oznamuje, že    zmysle kapitoly 7.4,…

Výzva MAS_106/7.4/3

13.3.2020 Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Partnerstvo Južného Novohradu (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje…

Výzva MAS_106/4.2./1 v znení aktualizácie č. 3

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Partnerstvo Južného Novohradu (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu…

Výzva MAS_106/6.4/1 v znení aktualizácie č. 3

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Partnerstvo Južného Novohradu (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu…

Výzva MAS_106/7.4./2

19.11.2019 – Uzavretie výzvy Výzva je uzavretá, už nie je možné zasielať žiadosti. 5.8.2019 Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Partnerstvo Južného Novohradu (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o…