Výzva MAS_106/6.4./2

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Partnerstvo Južného Novohradu (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o…

Výzva IROP-CLLD-T341-511-006

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasujeV Ý Z V Una predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-T341-511-006 A1- Podpora podnikania a inovácií Dátum vyhlásenia: 30.08.2021 Dátum uzavretia 1. kola: 30.11.2021 Dátum uzavretia 2. kola: 30.01.2022 Vyzva IROP-CLLD-T341-511-006 .pdf 530kB Priloha c. 2 vyzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov .pdf 305kB Priloha c. 3 vyzvy-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov .pdf…

Tolerancia, partnerstvo, rozvoj 2020- Budúcnosť Európy V týchto dňoch sa na Ratke uskutoční stretnutie zástupcov  Šinteu– Rumunsko, Association „Mircostructure“– Srbsko, Matica Slovacka Solany – Chorvátsko, Arat-Koriten Mezdra – Bulharsko, Sámsonháza – Maďarsko a Svaz Maďarů žijících v českých zemích – Česko za účelom výmeny skúseností a informácií na základe doterajších…

Uzavretie výzvy IROP-CLLD-T341-512-002

OZNAM  o predčasnom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku s kódom IROP-CLLD-T341-512-002 pre aktivitu C1- Komunitné sociálne služby Miestna akčná skupina Partnerstvo Južného Novohradu oznamuje žiadateľom, že v nadväznosti na zmeny Implementačného  modelu CLLD- verzia 1.6. účinná od 02.02.2021 sa podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo výzve s kódom IROP-CLLD-T34-512-002 pre aktivitu C1- Komunitné…