Výzva MAS_106/4.2./1 v znení aktualizácie č. 3

Výzva MAS_106/4.2./1 v znení aktualizácie č. 3

Archív výziev na predkladanie ZoNFP, Výzvy PRV

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Partnerstvo Južného Novohradu (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje V Ý Z V U

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

kód výzvy:

MAS_106/4.2./1

Dátum vyhlásenia: 28.10.2019

Dátum aktualizácie č. 1 : 31.1.2020

Dátum aktualizácie č. 2 : 2.3.2020

Dátum aktualizácie č. 3 : 26.3.2020

Dátum uzavretia: 20.2.2020, 16.3.2020, 13.4.2020, 30.6.2020 v znení aktualizácie č. 3

Oznámenia o zmene výzvy:

Oznámenie-o-zmene-výzvy-MAS_106-4.2-1-–-aktualizácia-č.-1
Oznamenie-o-zmene-vyzvy-MAS_106-4.2-1-aktual.-c.2
Oznamenie-o-zmene-vyzvy-MAS_106-4.2.-1-aktual.-c.-3

 

Vyzva_MAS_106/4.2/1

Prílohy výzvy:
Príloha c. 1 vyzvy -Prirucka_pre_prijimatela
Príloha č. 2a výzvy -Projekt-realizacie_verzia-1-2_sz
Príloha č. 2b výzvy -Projekt-realizacie_verzia-1-2_bsz
Príloha č. 3 výzvy -Vzor-ziadosti-o-nfp-1
Príloha č. 4 výzvy -Podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_sz
Príloha č. 5 výzvy -Mikrouctovne-jednotky-v.-1.2
Príloha č. 6 výzvy -Jednoduche-uctovnictvo-v.1.2
Príloha č. 7 výzvy -Podvojne-uctovnictvo-v.-1.2.
Príloha č. 8 výzvy -Dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz
Príloha č. 9 výzvy -Dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_sz
Príloha č. 10 výzvy -Priloha_c_18b_-prirucka_msp-1
Príloha č. 11 výzvy -Metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-1
Príloha č. 12 výzvy -Formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz
Príloha č. 13 výzvy -Formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_sz
Príloha č. 14 výzvy -Koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif
Príloha č. 16 výzvy -Usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1
Príloha č. 16 výzvy -Vyberove-a-hodnotiace-kriteria-MAS-PJN

Ísť späť

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.