Výzva MAS_106/7.2/1

 

 

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Partnerstvo Južného Novohradu (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

V Ý Z V U

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022.

kód výzvy:

MAS_106/7.2/1

Dátum vyhlásenia: 28.03.2024

Dátum uzavretia:   27.05.2024

 

Výzva MAS_106/7.2/1 

Prílohy výzvy:

Prirucka-pre-prijmatea-leader_verzia-1.5

Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5

Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5 

Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5

Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5 

Priloha_c_6B_podmienky-poskytnutia-prispevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5_d2-bsz

Priloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5 

Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO

Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5

Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5

Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5

Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5 

Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD

Výberové a hodnotiace kritériá verzia 2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva MAS_106/7.2/1

Výzva MAS_106/6.4./2

Aktuality z regiónu, Aktuálne výzvy MAS na predkladanie ZoNFP, Výzvy IROP

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy:

IROP-CLLD-T341-512-003

B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Dátum vyhlásenia: 5.3.2021

Dátum uzavretia 1. kola: 28.05.2021

Dátum uzavretia 2. kola: 23.07.2021

 

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 23. dňu príslušného mesiaca.

Dátum uzavretia 3. kola: 23.09.2021

Dátum uzavretia 4. kola: 23.11.2021

 

Vyzva_IROP-CLLD-T341-512-003

 

Prílohy výzvy:
Priloha c. 1 vyzvy- Formular ZoPr vratane priloh
Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov
Príloha č. 3 výzvy -Zoznam_meratelnych_ukazovatelov
Príloha č. 4 výzvy -Kriteria_pre_vyber_projektov

Ísť späť

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.