Uzavretie výzvy IROP-CLLD-T341-512-002

OZNAM  o predčasnom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku s kódom IROP-CLLD-T341-512-002 pre aktivitu C1- Komunitné sociálne služby Miestna akčná skupina Partnerstvo Južného Novohradu oznamuje žiadateľom, že v nadväznosti na zmeny Implementačného  modelu CLLD- verzia 1.6. účinná od 02.02.2021 sa podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo výzve s kódom IROP-CLLD-T34-512-002 pre aktivitu C1- Komunitné…