Výzva IROP-CLLD-T341-512-004

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje
V Ý Z V U
na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-T341-512-004

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Dátum vyhlásenia: 10.3.2021

Dátum uzavretia 1. kola: 2.06.2021

Dátum uzavretia 2. kola: 28.07.2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 28. dňu príslušného mesiaca.

Dátum uzavretia 3. kola: 28.09.2021

Dátum uzavretia 4. kola: 28.11.2021

Priloha c. 1 vyzvy- Formular ZoPr a priloh .zip 2,5MB