Výzva IROP-CLLD-T341-512-003

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje
V Ý Z V U
na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-T341-512-003

B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Dátum vyhlásenia: 5.3.2021

Dátum uzavretia 1. kola: 28.05.2021

Dátum uzavretia 2. kola: 23.07.2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 23. dňu príslušného mesiaca.

Dátum uzavretia 3. kola: 23.09.2021

Dátum uzavretia 4. kola: 23.11.2021

Priloha c. 1 vyzvy- Formular ZoPr vratane priloh .zip 2,6MB