OZNAM o predčasnom uzavretí výzvy IROP-CLLD-T341-511-001

Miestna akčná skupina Partnerstvo Južného Novohradu oznamuje žiadateľom, že v nadväznosti na zmeny Implementačného  modelu CLLD- verzia 1.6. účinná od 02.02.2021 sa podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo výzve s kódom IROP-CLLD-T34-511-001 pre aktivitu A1- Podpora podnikania zmenili podstatným spôsobom, a zahŕňajú najmä zmeny spočívajúce v zmene ( rozšírení) aktivít a zmene  kritérií na výber projektov.…

Výzva IROP-CLLD-T341-512-004

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-T341-512-004 B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Dátum vyhlásenia: 10.3.2021 Dátum uzavretia 1. kola: 2.06.2021 Dátum uzavretia 2. kola: 28.07.2021 Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola…

Výzva IROP-CLLD-T341-512-003

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-T341-512-003 B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry Dátum vyhlásenia: 5.3.2021 Dátum uzavretia 1. kola: 28.05.2021 Dátum uzavretia 2. kola: 23.07.2021 Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od…

OZNAM o predčasnom uzavretí výzvy IROP-CLLD-T341-512-002

OZNAM o predčasnom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku s kódom IROP-CLLD-T341-512-002 pre aktivitu C1- Komunitné sociálne služby Miestna akčná skupina Partnerstvo Južného Novohradu oznamuje žiadateľom, že v nadväznosti na zmeny Implementačného  modelu CLLD- verzia 1.6. účinná od 02.02.2021 sa podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo výzve s kódom IROP-CLLD-T34-512-002 pre…