OZNAM o predčasnom uzavretí výzvy IROP-CLLD-T34-511-001

OZNAM  o predčasnom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku s kódom IROP-CLLD-T34-511-001 pre aktivitu A1- Podpora podnikania a inovácií Miestna akčná skupina Partnerstvo Južného Novohradu oznamuje žiadateľom, že v nadväznosti na zmeny Implementačného  modelu CLLD- verzia 1.6. účinná od 02.02.2021 sa podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo výzve s kódom IROP-CLLD-T34-511-001…

Výzva CLLD – MAS_106-7.4-4

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Partnerstvo Južného Novohradu (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o…