OZNAM o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Miestna akčná skupina Partnerstvo Južného Novohradu oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí  predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku  s kódom IROP-CLLD-T34-512-001 (ďalej len „výzva“) pre aktivitu D1- Učebne základných škôl dosiahol aktuálne indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Z uvedeného dôvodu Miestna akčná skupina Partnerstvo Južného Novohradu  uzavrela…