Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Partnerstvo Južného Novohradu oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku s kódom IROP-CLLD-T34-512-001 (ďalej len „výzva“) pre aktivitu D1- Učebne základných škôl dosiahol aktuálne indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Z uvedeného dôvodu Partnerstvo Južného Novohradu  uzavrie výzvu dňa 05.11.2020. Po…