Výzva MAS_106/4.2./1 v znení aktualizácie č. 3

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Partnerstvo Južného Novohradu (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu…

Výzva MAS_106/6.4/1 v znení aktualizácie č. 3

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Partnerstvo Južného Novohradu (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu…

Výzva na odborných hodnotiteľov MAS_PJN-01/2019-7.4.- OH

Miestna akčná skupina Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Dátum vyhlásenia: 11.10.2019 Dátum uzavretia: 8.11.2019 8.11.2019 – Uzavretie výzvy Výzva je uzavretá, nie je možné zasielať žiadosti 15.10.2019 – Aktualizácia č. 1 výzvy 11.10.2019…