Výzva MAS_106/7.4./2

19.11.2019 – Uzavretie výzvy Výzva je uzavretá, už nie je možné zasielať žiadosti. 5.8.2019 Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Partnerstvo Južného Novohradu (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o…