Stratégia miestneho rozvoja vedená komunitou CLLD

MAS Partnerstvo Južného Novohradu je jedna z úspešných MAS, kde bola schválená stratégia CLLD. Zoznam chválených MAS na Slovensku:http://www.nsrv.sk/?pl=91 Strategickým cieľom dokumentu je: Partnerstvo Južného Novohradu do roku 2023 podporou vyváženého ekonomického rozvoja, vytváraním nových pracovných príležitostí, dobudovaním základnej infraštruktúry, ochranou životného prostredia, rozvojom sociálnych a spoločenských služieb a vybavenosti,…

Animácie a oživenie v rámci implementácie Stratégie Partnerstva Južného Novohradu

Miestna akčná skupina Partnerstvo Južného Novohradu oznamuje, že dňa 04.04.2019 bola MAS Partnerstvo Južného Novohradu schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie nákladov MAS v súvislosti s chodom kancelárie MAS. Názov projektu: Financovanie prevádzkových nákladov spojených s implementáciou stratégie CLLD Partnerstva Južného Novohradu Výška NFP: 69 808,72 EUR…