Schválený štatút MAS

Miestna akčná skupina Partnerstvo Južného Novohradu oznamuje, že bola schválená Stratégia CLLD Partnerstva Južného Novohradu, a pre Partnerstvo Južného Novohradu bol udelený štatút MAS na základe žiadosti predloženej v rámci opatrenia 19.2- Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou   Výška schválených finančných prostriedkov v rámci základnej alokácie je…

Animácie a oživenie v rámci implementácie Stratégie Partnerstva Južného Novohradu

Miestna akčná skupina Partnerstvo Južného Novohradu oznamuje, že dňa 30.11.2018 bola MAS Partnerstvo Južného Novohradu schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Názov projektu: Animácie a oživenie v rámci implementácie Stratégie Partnerstva Južného…