Výzva MAS_106/7.4./2

Výzva MAS_106/7.4./2

Archív výziev na predkladanie ZoNFP, Výzvy PRV

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Partnerstvo Južného Novohradu (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje V Ý Z V U

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

kód výzvy:

MAS_106/7.4./2

Dátum vyhlásenia: 5.8.2019

Dátum uzavretia: 19.11.2019

Výzva je uzavretá, už nie je možné zasielať žiadosti.

 

Vyzva_MAS_106/7.4/2

Prílohy výzvy komplet:
KOMPLET – Výzva MAS_106/7.4./2 vrátane príloh .zip 

Prílohy výzvy samostatne:
Priloha c. 1 vyzvy -Prirucka_pre_prijimatela
Príloha č. 2 výzvy -Projekt-realizacie_verzia-1-2_bsz
Príloha č. 3 výzvy -Vzor-ziadosti-o-nfp-4
Príloha č. 4 výzvy -Oznamenie-o-spatvzati-zonfp
Príloha č. 5 výzvy -Podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz
Príloha č. 6 výzvy -Stavebny_rozpocet
Príloha č. 7 výzvy -Cestne-vyhlasenie-k-vo
Príloha č. 8 výzvy -Dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz
Príloha č. 9 výzvy -Metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo
Príloha č. 10 výzvy -Informacia-pre-ziadatelov
Príloha č. 11 výzvy -Metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci
Príloha č. 12 výzvy -Cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp
Príloha č. 13 výzvy -Formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz-1
Príloha č. 14 výzvy -Vyberove-a-hodnotiace-kriteria-MAS-PJN

Ísť späť

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.