Výzva MAS_106/6.4./2

Výzva MAS_106/6.4./2

Aktuality z regiónu, Aktuálne výzvy MAS na predkladanie ZoNFP, Výzvy IROP

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Partnerstvo Južného Novohradu (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje V Ý Z V U

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

kód výzvy:

MAS_106/6.4./2

Dátum vyhlásenia: 20.09.2021

Dátum uzavretia:   15.12.2021

 

Výzva MAS_106/6.4./2

 

Prílohy výzvy:

Príloha c. 1 vyzvy -Prirucka_pre_prijimatela

Priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3

Priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3

Priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_SZ

Priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3

Priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc-verzia-1.3

Priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3

Priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3

Priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3

Priloha_c_13b_kez-podvojne uctovnictvo-verzia-1.3

Priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2-verzia-1.3

Priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3

Priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3

Priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp-verzia-1.3

Priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3

Priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3

Priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3

Priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3

Priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ

Priloha_c_27a_usmernenie-ppa--10_2017_aktualizacia--1

Vyberove a hodnotiace kriteria MAS PJN

Komplet prilohy vyzvy

 

Ísť späť

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.