Výzva CLLD – MAS_106-7.4-4

Výzva CLLD – MAS_106-7.4-4

Archív výziev na predkladanie ZoNFP, Výzvy PRV

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Partnerstvo Južného Novohradu (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje V Ý Z V U

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

kód výzvy:

CLLD – MAS_106-7.4-4

Dátum vyhlásenia: 1.2.2021

Dátum uzavretia: 26.4.2021

 

 

Vyzva_CLLD – MAS_106-7.4-4

 

Prílohy výzvy spolu v jednom súbore ZIP:
Komplet_prilohy_vyzvy.zip

Prílohy výzvy samostatne:
Priloha c. 1 vyzvy -Prirucka_pre_prijimatela
Príloha č. 2 výzvy -Projekt_realizacie_verzia_1.3
Príloha č. 3 výzvy -Vzor_ziadosti_o_nfp_verzia_1.3
Príloha č. 4 výzvy -Kriteria_pre_vyber_projektov
Príloha č. 5 výzvy -Oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3
Príloha č. 6 výzvy -Podmienky-poskyt.-príspevku-výber.-a-hodnotiace-kritéria_VERZIA-1.3_BSZ
Príloha č. 7 výzvy -Stavebny_rozpocet-verzia-1.3
Príloha č. 8 výzvy -Cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3
Príloha č. 9 výzvy -Dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3
Príloha č. 10 výzvy -Metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3
Príloha č. 11 výzvy -Informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3
Príloha č. 12 výzvy -Metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3
Príloha č. 13 výzvy -Cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3
Príloha č. 14 výzvy -Formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3
Príloha č. 15 výzvy -Koordinácia-synergických-účinkov-a-komplementarít-medzi-EŠIF-verzia-1.3_BSZ
Príloha č. 16 výzvy -Usmernenie-ppa-10_2017_aktualizacia-1
Príloha č. 17 výzvy -Vyberove-a-hodnotiace-kriteria-MAS-PJN

Ísť späť

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.