OZNAM o predčasnom uzavretí výzvy IROP-CLLD-T341-512-002

OZNAM o predčasnom uzavretí výzvy IROP-CLLD-T341-512-002

Archív výziev na predkladanie ZoNFP, Výzvy IROP

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje

U Z A V R E T I E  V Ý Z V Y

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy:

IROP-CLLD-T341-512-002

Aktivita C1- Komunitné sociálne služby

Miestna akčná skupina Partnerstvo Južného Novohradu oznamuje žiadateľom, že v nadväznosti na zmeny Implementačného  modelu CLLD- verzia 1.6. účinná od 02.02.2021 sa podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo výzve s kódom IROP-CLLD-T34-512-002 pre aktivitu C1- Komunitné sociálne služby zmenili podstatným spôsobom, a zahŕňajú najmä zmeny spočívajúce v zmene ( rozšírení) aktivít a zmene  kritérií na výber projektov.

V zmysle ustanovení Implementačného modelu CLLD je MAS povinná výzvu predčasne uzavrieť alebo zrušiť ak sa podmienky poskytnutia príspevku zmenili podstatným spôsobom a výzvu nie je možné aktualizovať.

V nadväznosti na vyššie Miestna akčná skupina Partnerstvo Južného Novohradu   výzvu s kódom IROP-CLLD-T34-512-002 pre aktivitu C1- Komunitné sociálne služby

uzatvorila dňa 06.04.2021.

Po tomto termíne už nie je možné v rámci výzvy predkladať žiadosti príspevok .

MAS pri ŽoPr, ktoré boli predložené po dátume uzatvorenia predchádzajúceho hodnotiaceho kola ( t.j. od 21.02.2021 ) do dátumu predčasného uzavretia výzvy, ukončí schvaľovanie vydaním príslušného oznámenia.

Ísť späť

© 2022 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.