OZNAM o predčasnom uzavretí výzvy IROP-CLLD-T341-511-001

OZNAM o predčasnom uzavretí výzvy IROP-CLLD-T341-511-001

Archív výziev na predkladanie ZoNFP, Výzvy IROP

Partnerstvo Južného Novohradu vyhlasuje

U Z A V R E T I E  V Ý Z V Y

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy:

IROP-CLLD-T341-511-001

Aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia: 22.4.2020

Dátum uzavretia 1. kola: 3.8.2020

Dátum uzavretia 2. kola: 5.10.2020

Miestna akčná skupina Partnerstvo Južného Novohradu oznamuje žiadateľom, že v nadväznosti na zmeny Implementačného  modelu CLLD- verzia 1.6. účinná od 02.02.2021 sa podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo výzve s kódom IROP-CLLD-T34-511-001 pre aktivitu A1- Podpora podnikania zmenili podstatným spôsobom, a zahŕňajú najmä zmeny spočívajúce v zmene ( rozšírení) aktivít a zmene  kritérií na výber projektov.

V zmysle ustanovení Implementačného modelu CLLD je MAS povinná výzvu predčasne uzavrieť alebo zrušiť ak sa podmienky poskytnutia príspevku zmenili podstatným spôsobom a výzvu nie je možné aktualizovať.

V nadväznosti na vyššie Miestna akčná skupina Partnerstvo Južného Novohradu   výzvu s kódom IROP-CLLD-T34-511-001 pre aktivitu A1- Podpora podnikania a inovácií

uzatvára dňa 26.03.2021.

Po tomto termíne už nie je možné v rámci výzvy predkladať žiadosti príspevok.

Vyzva IROP-CLLD-T341-511-001

Ísť späť

© 2022 Všetky práva vyhradené pre Partnerstvo Južného Novohradu
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.